Słownik pojęć kredytowych

Starając się o kredyt czasami spotykamy się z oficjalnym słownictwem bankowym. Warto więc dowiedzieć się co poszczególne słowa oznaczają:

 • Aneks – zmiana warunków umowy między bankiem a klientem sporządzona w formie pisemnej.
 • Bankowy tytuł egzekucyjny – dokument stwierdzający istnienie wymagalnej wierzytelności banku wobec osoby, która dokonała z nim czynności bankowej lub która ustanowiła na rzecz banku zabezpieczenie takiej wierzytelności, po rozpatrzeniu przez sąd staje się tytułem wykonawczym, a więc podstawą do egzekucji komorniczej.
 • Banki hipoteczne – instytucje finansowe, które udzielają tylko kredytów hipotecznych, będące konkrecją dla zwykłych banków w ofertach kordytów hipotecznych.
 • BIK – Biuro Informacji Kredytowej, firma prowadząca rejestr wszystkich kredytobiorców w Polsce. BIK współpracuje z bankami oraz SKOK-ami, które są zobowiązane do przekazywania informacji kredytowych o wszystkich swoich klientach. Dzięki BIK banki mogą sprawdzić wiarygodność klientów.
 • Cesja praw z ubezpieczenia – oznacza przeniesienie praw wynikających z umowy ubezpieczenia.
 • Dłużnik – osoba zobowiązana do określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. W przypadku kredytu dłużnikiem jest klient, który wziął kredyt i zobowiązał się do jego spłaty, a wierzycielem jest bank, który kredytu udzielił.
 • Hipoteka – sposób, w jaki banki udzielając kredytu na mieszkanie lub dom zabezpieczają swoje interesy. Hipotekę ustanawia się między wierzycielem (bankiem) i dłużnikiem (kredytobiorcą) poprzez wpisanie do księgi wieczystej. Wniosek do sądu o dokonanie wpisu może być złożony przez właściciela nieruchomości lub bank. Wpis w księdze wieczystej oznacza dług ciążący na nieruchomości. Każdy, kto będzie chciał kupić taką nieruchomość, będzie wiedział, że kupuje ją razem z kredytem do spłacenia. Bank przez hipotekę rezerwuje sobie prawo do ewentualnego zbycia nieruchomości w przypadku, gdy raty nie będą spłacane.
 • Karencja – czas od momentu podpisania umowy kredytowej z bankiem i wypłaty pieniędzy do momentu rozpoczęcia spłacania kredytu przez klienta. Niektóre banki w promocji oferują kilkumiesięczny okres karencji.
 • Kredyt hipoteczny – kredyt zabezpieczony ustanowieniem hipoteki na nieruchomości.
 • Kredyt konsolidacyjny – jeden kredyt służący do spłaty wszystkich innych zobowiązań klienta (np. z tytułu kredytu mieszkaniowego, samochodowego, karty kredytowej oraz zakupów na raty).
 • Kredyt refinansowy – spłacenie już zaciągniętego kredytu innym, zwykle na lepszych warunkach.
 • Kredyt walutowy– wysokość pożyczonej kwoty, rat i odsetek jest ustalona w złotówkach, ale według wartości waluty, w której jest rozliczany.
 • Księga wieczysta – Dokument prawny prowadzony przez sądy rejonowe, określający stan prawny danej nieruchomości. Księga wieczysta zakładana jest dla nieruchomości np.: na wniosek właściciela działki gruntu lub osoby, której przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe, a także na wniosek organu administracji państwowej lub z urzędu. Księgi wieczyste zawierają informacje na temat lokalizacji nieruchomości, właścicieli, służebności i ustanowionych hipotek. Do księgi wieczystej będzie wpisany nasz kredyt na mieszkanie lub działkę.
 • Odroczenie płatności – udzielenie przez bank zgody na tymczasowe (zazwyczaj nie więcej niż kilka miesięcy) zaprzestanie przez dłużnika spłacania kredytu. Zazwyczaj udziela się je w trudnej sytuacji życiowej (wypadek, utrata pracy itp.). W czasie odroczenia płatności odsetki nadal narastają.
 • Okres kredytowania – okres od dnia podpisania umowy kredytowej lub wypłacenia pieniędzy przez bank do dnia całkowitej spłaty kredytu wraz z odsetkami. Bank pożycza pieniądze na czas od kilkunastu miesięcy do nawet 45 lat.
 • Okres odsetkowy – okres, za który do raty kredytu doliczane są odsetki. Zazwyczaj ratę i odsetki oblicza się co miesiąc.
 • Oprocentowanie kredytu – koszt kredytu. Kwota odsetek jaką zapłacimy bankowi. Składa się ze stopy referencyjnej i marży banku.
 • Oprocentowanie stałe – oprocentowanie kredytu niezmienne, niezależne od sytuacji rynkowej (np. zmiany stóp procentowych). Oprocentowanie stałe można w pewnych przypadkach i po jakimś czasie (np. roku) negocjować.
 • Oprocentowanie zmienne – jest uzależnione od sytuacji rynkowej.
 • Poręczenie – dodatkowe zabezpieczenie, które dostaje bank. Poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu wraz z odsetkami, gdyby kredytobiorca nie spłacił go w określonym w umowie terminie.
 • Raty malejące – raty, w których część kapitałowa jest stała, a część odsetkowa zmniejsza się z każdą następną ratą. Gdy kredyt spłacamy w ratach malejących, w początkowym okresie są one najwyższe (bo od wysokiego kapitału pożyczonego naliczone są wysokie odsetki). Gdy jednak wartość kapitału się zmniejsza, zmniejszają się też odsetki.
 • Stopa referencyjna – minimalna rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych emitowanych przez NBP.
 • Wkład własny – część pieniędzy, którą przy zakupie nieruchomości klient wpłaca z własnej kieszeni. Zazwyczaj im większy wkład własny, tym lepsze warunki kredytu.
 • Zdolność kredytowa – zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu razem z odsetkami. Bank sprawdza, czy po odjęciu od dochodów wszystkich stałych opłat oraz kosztów życia wystarczy klientowi środków na spłatę rat.
VN:F [1.9.11_1134]
Ocena: 9.8/10 (liczba ocen: 5)
Słownik pojęć kredytowych, 9.8 out of 10 based on 5 ratings

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *